พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (Polyhydroxyalkanoates: PHAs)

  • สารพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (Polyhydroxyalkanoates: PHAs) จัดเป็นพอลิเอสเตอร์ชีวภาพ (Biopolyester) ที่มีการสังเคราะห์ขึ้นภายในเซลล์สิ่งมีชีวิต พบมากในจุลินทรีย์จำพวกแบคทีเรีย
  • แบคทีเรียจะสังเคราะห์ PHAs เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารและพลังงานสำรองสะสมในรูปของเม็ดแกรนูล (Granule) อยู่ภายในเซลล์ของแบคทีเรีย
  • พบว่าแบคทีเรียบางชนิด เช่น แบคทีเรีย Ralstonia eutropha สามารถสะสม PHAs ได้ถึง 90% ของน้ำหนักเซลล์แห้ง [1]
  • PHAs ถูกสังเคราะห์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งคาร์บอนสำรองให้กับเซลล์ กล่าวคือ จุลินทรีย์จะสลาย PHAs เพื่อดึงคาร์บอนที่สำรองไว้กลับไปใช้ในการเจริญเติบโตเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมขาดแคลนคาร์บอน

PHAs สามารถสังเคราะห์ขึ้นได้จากแบคทีเรีย ซึ่งมีแบคทีเรียหลายสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการสะสม PHAs ไว้ภายในเซลล์ แต่มีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่สามารถนำมาใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้ เช่น แบคทีเรียสายพันธุ์ Cupriavidus necator, Alcaligenes latus, Azotobacter vinelandii และแบคทีเรียนหลายสายพันธุ์ในสกุล Meyhylotrophs และ Pseudomanus [3-7]

การสังเคราะห์ PHAs ในแบคทีเรีย

          ตัวอย่างการสังเคราะห์ PHAs จากแบคทีเรีย แสดงดังภาพที่ 2 โดยมีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีการสังเคราะห์ถูกควบคุมด้วย PhaA, 3-ketothiolase; PhaB, (R)-3-ketoacyl-CoA reductase; PhaC, PHA synthase or polymerase; PhaG, (R)-3-hydroxyacyl ACP:CoA transacylase; PhaJ, (R)-specific enoyl-CoA hydratase.

          3.1 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

               PHA สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ได้ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ บรรจุภัณฑ์แบบแข็ง เช่น ขวด กระถาง แก้ว ถ้วย วัสดุที่เหมาะสำหรับการจัดเก็บอาหารแช่แข็ง สามารถอุ่นในไมโครเวฟ และสามารถแช่ลงไปในน้ำเดือดที่มีอุณหภูมิสูงถึง 100 oC และบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน เช่น ถุงหูหิ้ว

 

          3.2 อุตสาหกรรมการเกษตร

          PHAs สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร โดยใช้เป็นภาชนะรองรับแบบแข็ง เช่นกระถาง เนื่องจาก PHAs สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงเป็นพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

          3.3 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้าน

                PHAs สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้าน ตัวอย่างเช่น จานรองแก้ว ด้ามมีดโกนหนวด เป็นต้น