พอลิคาโปรแลคโตน (Polycaprolactone: PCL) #New
  • พอลิคาโปรแลคโตน (Polycaprolactone: PCL) จัดเป็นเป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่มพอลิเอสเทอร์ทีมีสายโซ่ตรง สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
  • ปัจจุบัน PCL ได้รับความสนใจอย่างมากในการพัฒนาพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ แต่พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบร้อยละ 45 ผสมกับ PCL ยังมีความแข็งแรงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวเพียง 60 oC และเริ่มอ่อนตัวที่อุณหภูมิ 40 oC ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการใช้งาน [1]
  • การนำ PCL ไปใช้งานนิยมใช้เป็นสารเติมแต่งสำหรับเรซินเพื่อปรับปรุงให้สามารถขึ้นรูปได้ง่ายขึ้นและปรับปรุงคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น สมบัติการรับแรงกระแทก สมบัติความยืดหยุ่น เนื่องจาก PCL สามารถเข้ากับวัสดุอื่น ๆ ได้ง่าย [2]
  • PCL มีชื่อทางเคมี คือ Polycaprolactone และ Poly(caprolactone)

การผลิต PCL จากวัสดุชีวภาพกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี

การผลิต PCL โดยการสังเคราะห์ทางเคมี