วิตามิน E (Bio-vitamin E)

 

[1]    http://haamor.com/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5/#article102
[2]    https://www.pharmanordsea.co.th/products/bio-e-vitamin
[3]    https://www.honestdocs.co/foods-high-in-vitamin-e

เอกสารอ้างอิง

[4]    http://www.megawecare.co.th/article/detail/5/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.html
[5]    http://www.abmole.com/products/vitamin-e.html
[6]    http://www.biopluschem.com/_m/article/content/content.php?aid=539392196
[7]    ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ. (2557). การสกัดวิตามินอีจากดิสทิลเลตของน้ำมันรำข้าว (Extraction of Vitamin E from Distillate of Rice Bran Oil), วารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.