ไดเมทิล อีเทอร์ (Dimethyl ether)

        ไดเมทิล อีเทอร์หรือดีเอ็มอี (Dimethyl ether : DME) เป็นเชื้อเพลิงประเภทก๊าซที่สามารถผลิตได้จากสารชีวมวล (Biomass) ถ่านหิน (Coal) และก๊าซธรรมชาติ (Natural gas) มีสูตรโมเลกุลคือ C2H6O สามารถลุกติดไฟได้ มีจุดเดือดเท่ากับ -25 oC และมีความดันเท่ากับ 6 bar ที่อุณหภูมิ 25 oC จึงสามารถใช้ทดแทนก๊าซปิโตรเลียวเหลวได้ [1]

         มีคุณสมบัติคือไม่มีสี ไม่มีกลิ่นที่อุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ เป็นสารประกอบอินทรีย์กลุ่มระเหยง่าย (Volatile Organic Compound) แต่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากควันดำ และจัดว่าเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

DME มีสมบัติและลักษณะทั่วไปคล้ายกับก๊าซแอลพีจีหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied petroleum gas : LPG) จึงสามารถใช้ทดแทนกันได้ในบางกรณีหรือใช้ผสมกันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กสำหรับการเกษตร เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า[2] 

     การเรียกชื่อ DME สามารถเรียกได้ทั้งชื่อทางเคมี คือ Dimethyl ether, Methoxymethane, Dimethyl oxide, Methoxy methane, Dymel A, Methyl ether, Oxibismethane, wood ether [4]  

 

         กระบวนการสำหรับสังเคราะห์ DME สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสังเคราะห์ทางตรง (Direct synthesis method) และการสังเคราะห์ทางอ้อม (Indirect synthesis method)

       2.การสังเคราะห์ทางอ้อม (Indirect synthesis method)

        กระบวนการสังเคราะห์ทางอ้อมเป็นการผลิต DME จากเมทานอลผ่านกระบวนการดึงน้ำออก หรือเรียกว่า กระบวนการดีไฮเดรชันของเมทานอล (Methanol dehydration)

       2.2  กระบวนการสังเคราะห์ทางตรง (Direct systhesis method)

       กระบวนการสังเคราะห์ทางตรงเป็นการสังเคราะห์ DME ผ่านการสังเคราะห์เมทานอลและการเกิด ปฏิกิริยาดีไฮเดรชันที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน หรือสารชีวมวล แสดงดังภาพที่ 4 และเกิดปฏิกิริยาเคมีแสดงดังสมการที่ 3 และ 4 ตามลำดับ [6-8]

 

พลังงานทางเลือกเป็นพลังงานที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วยลดปริมาณการใช้งานของเชื้อเพลิงจากแหล่งปิโตรเคมี โFfp งเคราะห์ ด์ดย DME นิยมใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงสำหรับภาคการขนส่ง แหล่งเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง เป็นต้น [9]

 

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล


ชื่อไฟล์ 
28-dimethyl etherDownload