ไฮโดรเจน (Hydrogen)

 

         ก๊าซไฮโดรเจนนิยมผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ทำให้เกิดปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปัจจุบันนี้จึงมีการผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานหมุนเวียน เช่น สารชีวมวล น้ำ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ (Bio-hydrogen) ซึ่งเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [1,2] โดยก๊าซไฮโดรเจนมีคุณสมบัติต่างๆ แสดงดังตาราง

          ไฮโดรเจนสามารถผลิตได้จากหลากหลายกระบวนการ โดยก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ มีคุณสมบัติและกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกันมาก แต่อาจแตกต่างกันที่สารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยได้ยกตัวอย่างกระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ ดังภาพ

 

         ทั้งก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพล้วนเป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ที่ได้จากกระบวนการต่างๆ ทั้งกระบวนการหมัก กระบวนการไบโอโฟโตไลซิส ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น ซึ่งไฮโดรเจนที่สังเคราะห์ได้นี้สามารถประยุกต์ใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานในเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ดังภาพ

 

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล


ชื่อไฟล์ 
27-hydrogenDownload