เอทานอลชีวภาพ (Bio-ethanol)

  • เอทานอลชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่นิยมใช้สำหรับยานพาหนะ
  • สามารถผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด (Corn) ข้าวสาลี (Wheat crops) มันสำปะหลัง (Cassava) ฟาง (Waste straw) ต้นหลิว (Willow) ขี้เลื่อย (Sawdust) ข้าวฟ่าง (Sorghum plants) และ หญ้า (Grass) เป็นต้น
  • คุณสมบัติเอทานอลชีวภาพ คือ เป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีขั้ว ความหนาแน่น 0.789 g/cm3 จุดเดือด 78.5 oC จุดหลอมเหลว -114.1 oC สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ความเป็นพิษต่ำ เมื่อเกิดการรั่วไหลจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และเมื่อนำเอทานอลชีวภาพมาเผาจะสามารถผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำได้
  • เอทานอลชีวภาพจัดเป็นเชื้อเพลิงที่มีเลขออกเทนสูง เมื่อผสมเอทานอลชีวภาพกับน้ำมันเบนซินจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจึงทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ได้

     การสังเคราะห์เอทานอลชีวภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ การสังเคราะห์ทางชีวภาพและการสังเคราะห์จากปิโตรเคมี

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล


ชื่อไฟล์ 
21-Bio-EthanolDownload