เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic starch: TPS)

  • เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic starch) เป็นพลาสติกชีวฐาน (Bio-based plastic)
  • จัดอยู่ในกลุ่มที่มาจากธรรมชาติโดยตรง ไม่เป็นพิษ
  • ย่อยสลายได้โดยการฝังกลบและโดยการกระทำของจุลินทรีย์และหาใหม่ทดแทนได้
  • พืชที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง และถั่วต่างๆ พืชเหล่านี้มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลัก และเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
  • โดยทั่วไปแล้วแป้งไม่สามารถขึ้นรูปได้โดยกระบวนการทางความร้อนเหมือนพลาสติกทั่วไปเนื่องจากเกิดการไหม้และเสื่อมสภาพก่อนหลอม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาแป้งให้เป็นเทอร์โมพลาสติกเพื่อให้สามารถขึ้นรูปได้โดยกระบวนการเดียวกับพลาสติกทั่วไป

โครงสร้างและสมบัติของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช

  • การพัฒนาแป้งให้เป็นเทอร์โมพลาสติกเพื่อให้สามารถขึ้นรูปได้โดยกระบวนการทางความร้อน
  • ทำได้โดยการเติมพลาสติกไซเซอร์ (Plasticizer) ลงในสตาร์ชด้วยสภาวะที่เหมาะสม
  • กระบวนการดังกล่าวจะทำให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างกึ่งผลึกของแป้งให้เป็นโครงสร้างอสัณฐาน
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวเรียกว่า เทอร์โมพลาสติกฟลาวร์ (Thermoplastic flour, TPF) หรือ เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic starch , TPS) ซึ่งสามารถขึ้นรูปได้โดยกระบวนการเดียวกันกับพลาสติกทั่วไป [2]

 เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสามารถขึ้นรูปได้โดยกระบวนการเดียวกันกับพลาสติกทั่วไปและมีการนำไปใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล


ชื่อไฟล์ 
17-TPSDownload