พลาสติกชีวภาพพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (Bio-Polyethylene terephthalate: Bio-PET)

  • PET สังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันระหว่างกรดเทเรฟทาลิกและเอทิลีนไกลคอล

(ได้จากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล) [1]

  • มีการปรับปรุงสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์เอทิลีนไกลคอล จากแหล่งน้ำมันดิบไปเป็นวัตถุดิบทางธรรมชาติ เรียกว่า เอทิลีนไกลคอลชีวภาพ เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ Bio-PET ให้มีโครงสร้างและคุณสมบัติเหมือน PET ทุกประการ
  • มีความเหนียว ทนทาน และมีความยืดหยุ่นต่อแรงกระแทก
  • PET หรือ Bio-PET ประกอบด้วยวงอะโรมาติกเป็นองค์ประกอบบนโครงสร้างหลัก

 

​​​​​​​

       Bio-PET สังเคราะห์ได้จากโมโนเอทิลีนไกลคอลชีวภาพ (Bio-monoethylene glycol: Bio-MEG) และกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (Purified terephthalic acid: PTA) ปริมาณ 30% และ 70% ตามลำดับ โดย            Bio-PET ไม่จัดว่าเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Non-biodegradable) แม้ว่าจะมีการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติเป็นสารตั้งต้น [3,4] แต่อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการสังเคราะห์ Bio-PET ก็ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยเช่นเดียวกับพลาสติกชีวภาพชนิดอื่น แสดงดังตาราง

กระบวนการสังเคราะห์ Bio-PET

        กระบวนการสังเคราะห์ Bio-PET ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสังเคราะห์ Bio-MEG จากพืช การสังเคราะห์ PTA จากแหล่งน้ำมันดิบ [6,7,8,9] และการสังเคราะห์ PET แสดงดังภาพ

          Bio-PET สามารถใช้เครื่องมือเดียวกันกับกระบวนการขึ้นรูป PET ได้ เนื่องจาก Bio-PET มีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมือนกับ PE ซึ่งมีความแตกต่างกันเพียงสารตั้งต้นในการสังเคราะห์พอลิเมอร์เท่านั้น โดย Bio-PET สามารถขึ้นรูปได้ด้วยกระบวนการทั่วไป เช่น กระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrospinning) กระบวนการเป่าแล้วยืด (Stretch blow molding)

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล


ชื่อไฟล์ 
16-Bio-PETDownload