พลาสติกชีวภาพพอลิไวนิลคลอไรด์ (Bio-Polyvinyl chloride)

  • Bio-PVC เป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากสารชีวภาพบางส่วน (Partially bio-based) และเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel-based) จัดอยู่ในกลุ่มชนิดย่อยสลายไม่ได้ทางชีวภาพ (Nonbiodegradable)
  • บางงานวิจัยสามารถผลิต Bio-PVC จากสารชีวภาพ (Bio-based) 99% จึงสามารถจัดอยู่ในกลุ่มย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradable) โดยสามารถย่อยสลายได้ภายใน 9 เดือนถึง 5 ปี โดยการฝังกลบ
  • กระบวนการผลิต Bio-PVC จะมีผลิตภัณฑ์ข้างเคียงคือ เอทิลไดคลอไรด์ (Ethylene dichloride: EDC) คลอไรด์มอนอเมอร์ (Chloride monomer: VCM) และกรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid: HCl) ซึ่งสารเหล่านี้ล้วนมีความเป็นพิษ [1-4]
  • Bio-PVC โดยทั่วไปจะจัดเรียงตัวแบบซินดิโอแทคติก (Syndiotactic conformation) สามารถแบ่งสมบัติของ Bio-PVC ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Bio-PVC ที่เป็นของแข็ง (Rigid) และ Bio-PVC ที่สามารถยืดหยุ่นได้ (Flexible) แสดงดังตารางที่ 1และ 2 ตามลำดับ
  • ชื่อทางเคมีของ Bio-PVC คือ Polyvinyl chloride และ Poly(vinyl chloride)

การสังเคราะห์ Bio-PVC สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน

ส่วนแรก คือ การผลิตเอทิลีนชีวภาพ สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ เช่น อ้อย ข้าวโพด และถั่วเหลือง เป็นต้น

ส่วนที่สอง คือ การผลิตคลอรีน สามารถผลิตได้จากการแยกสลายด้วยไฟฟ้า (Electrolysis) ของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ในเชิงพาณิชย์สามารถทำได้ 3 กระบวนการ คือกระบวนการแบบอะมัลกัม (Amalgam process) กระบวนการแบบไดอะแฟรม (Diaphragm process) และกระบวนการแบบเมมเบรน (Membrane process) ซึ่งกระบวนการแบบเมมเบรนจะนิยมนำมาใช้มากที่สุด เนื่องจากมีการใช้กระแสไฟฟ้าน้อยที่สุดทำให้ลดต้นทุนการผลิต) โดยแผนผังการสังเคราะห์ Bio-PVC แสดงดังภาพที่ 2

          ส่วนที่สาม คือ การพอลิเมอร์ไรเซชันเพื่อผลิตเป็น Bio-PVC โดยปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันที่นิยมทำในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ พอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย (Suspension polymerization) นิยมทำมากที่สุดคิดเป็น 80% พอลิเมอร์ไรเซชันแบบอีมัลชัน (Emulsion polymerization) คิดเป็น 12% และพอลิเมอร์ไรเซชันแบบบัลค์ (Bulk polymerization) คิดเป็น 8%

“เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูป Bio-PVC สามารถใช้เครื่องมือเดียวกับกระบวนการขึ้นรูป PVC ได้ เนื่องจากคุณสมบัติของ Bio-PVC และ PVC ใกล้เคียงกัน ต่างกันตรงที่มาของมอนอเมอร์เพียงเท่านั้น”

3.4 อุตสาหกรรมของเล่น

      Bio-PVC สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นของเล่นได้หลากหลาย เช่น ตุ๊กตา ของเล่นตัวต่อ ของเล่นสำหรับเสริมพัฒนาการของเด็ก และโมเดล เป็นต้น

3.4 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

     Bio-PVC สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นการ์ด Clean Earth ™ Bios สามารถจัดเตรียมได้ทั้งในบัตรพิมพ์และบัตรเปล่าพร้อมหรือบัตรที่มีแถบแม่เหล็กได้

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล


ชื่อไฟล์ 
11-Bio-PVCDownload