น้ำมันปลา (Marine plus)

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

[1]

http://www.med.cmu.ac.th/dept/nutrition/tjcn/tjcn2552/tjcn2552-y3-v2/4%20dietary%20supplement.PDF

[2]

https://glossary.periodni.com/glossary.php?en=omega-3+fatty+acids

[3]

https://www.researchgate.net/figure/Structure-of-eicosapentaenoicacid-EPA-and-docosahexaenoic-acid-DHA_fig1_250920969

[4]

http://advisor.anamai.moph.go.th/211/21102.html/25/07/2012

[5]

https://www.doctor.or.th/article/detail/11248

[6]

http://sirikhun.com/Knowledge/Fish-Ship/25/07/2012

[7]

http://webpac.library.mju.ac.th:8080/mm/fulltext/thesis/2558/Sittikorn_Yoojam/สิทธิกรณ์%อยู่แจ่ม.pdf

[8]

http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/2559/KC5306032.pdf

[9]

http://www.megawecare.co.th/article/detail/10/น้ำมันปลา-มีประโยชน์มากกว่าที่คุณเคยรู้.html

[10]

http://www.mmc.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=770:2016-04-12-08-13-40&catid=99&lang=th&Itemid=624

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล