ครีมรองพื้น (Foundation)


เอกสารอ้างอิง

[1]    https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_(cosmetics)#Modern_formulations
[2]    https://nuchyshop.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%
97%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%
B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-mmu-mineral-make-up/
[3]    http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/28/P_Untitled-10.html 
[4]    http://www.writeopinions.com/amylose
[5]    https://eu.lib.kmutt.ac.th/elearning/Courseware/BCT611/chapter2.html

 

เอกสารอ้างอิง

[6]    http://www.ladyissue.com/11166

 

เอกสารอ้างอิง

[7]    https://www.wongnai.com/articles/how-to-cover-foundation
[8]    https://www.oglf.org/airbrush-makeup-vs-regular-makeup/

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล