ครีมย้อมผม (Hair dyes)

เอกสารอ้างอิง

[1]    http://oldweb.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/d010.htm    
[2]    https://www.pobpad.com/ย้อมสีผมกับความเสี่ยงจ    
[3]    https://th.wikipedia.org/wiki/ลอว์โซน    

 

เอกสารอ้างอิง

[4]    https://medthai.com/เทียนกิ่ง/    

เอกสารอ้างอิง

[5]    http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=59

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล