Biofuel

ไดเมทิล อีเทอร์ (Dimethyl ether)

ไดเมทิล อีเทอร์หรือดีเอ็มอี (Dimethyl ether : DME) เป็นเชื้อเพลิงประเภทก๊าซที่สามารถผลิตได้จากสารชีวมวล (Biomass) ถ่านหิน (Coal) และก๊าซธรรมชาติ (Natural gas) มีสูตรโมเลกุลคือ C2H6O สามารถลุกติดไฟได้ มีจุดเดือดเท่ากับ -25 oC และมีความดันเท่ากับ 6 bar ที่อุณหภูมิ 25 oC จึงสามารถใช้ทดแทนก๊าซปิโตรเลียวเหลวได้

Read more

ไฮโดรเจน (Hydrogen)

ก๊าซไฮโดรเจนนิยมผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ทำให้เกิดปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปัจจุบันนี้จึงมีการผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานหมุนเวียน เช่น สารชีวมวล น้ำ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ (Bio-hydrogen) ซึ่งเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Read more

มีเทนชีวภาพ (Bio-methane)

ปัจจุบันอัตราการผลิตก๊าซมีเทนชีวภาพในเชิงพาณิชย์เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต โดยวัตถุดิบที่นิยมนำมาผลิต ได้แก่ ของเสียจากอาหาร ของเสียจากสัตว์ สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ถ่าน และไม้แห้ง เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบจะขึ้นกับกระบวนการผลิต

Read more

ไบโอดีเซล (Bio-diesel)

ไบโอดีเซล (Bio-diesel) เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนที่ผลิตจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์และแอลกอฮอล์ผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (Transesterification) ได้เป็นน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งถือเป็นน้ำมันชีวภาพประเภทหนึ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลและใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลจากแหล่งปิโตรเคมีได้

Read more

น้ำมันดีเซลสังเคราะห์ (Synthetic diesel)

เชื้อเพลิงที่ได้จากการเปลี่ยนชีวมวลเป็นของเหลว (Biomass-To-Liquid: BTL) เป็นเชื้อเพลิงที่สามารถผลิตได้มาจากพืชโดยผ่านกระบวนการปฏิกิริยาทางเคมีฟิชเชอร์ทรอปซ์ (Fischer-Tropch Synthesis) ของเหลวที่ได้จะมีน้ำมันดีเซล เมทานอล แอมโมเนีย ไฮโดรเจน สารเคมีต่างๆ น้ำมันดีเซลที่ได้จากกระบวนการนี้สามารถนำไปผสมเข้ากับน้ำมันดีเซลที่ได้จากปิโตรเคมี

Read more

น้ำมันปิโตรสังเคราะห์ (Synthetic petrol)

เชื้อเพลิงสะอาดทางเลือกหรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์ เป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตจากก๊าซสังเคราะห์ (ก๊าซผสมระหว่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรเจน) โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก๊าซสังเคราะห์ที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบันคือ ชีวมวล เช่น แกลบ ซังข้าวโพด กะลาปาล์ม เศษไม้ เป็นต้น

Read more

บิวทานอลชีวภาพ (Bio-butanol)

บิวทานอลชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งซึ่งจัดเป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนที่ดีกว่าเอทานอลชีวภาพ เนื่องจากบิวทานอลชีวภาพมีค่าออกเทนใกล้เคียงน้ำมันทำให้สามารถผสมเข้ากับน้ำมันได้ดีกว่า มีค่าพลังงาน และจุดเดือดสูงกว่าจึงสามารถขนส่งตามท่อน้ำมันและไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์เนื่องจากไม่มีการกัดกร่อน แต่บิวทานอลชีวภาพยังไม่เป็นที่นิยมเพราะความเป็นพิษ อีกทั้งยังยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทำให้มีความเข้มข้นที่ผลิตได้ต่ำ

Read more

เอทานอลชีวภาพ (Bio-ethanol)

เอทานอลชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่นิยมใช้สำหรับยานพาหนะ สามารถผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด (Corn) ข้าวสาลี (Wheat crops) มันสำปะหลัง (Cassava) ฟาง (Waste straw) ต้นหลิว (Willow) ขี้เลื่อย (Sawdust) ข้าวฟ่าง (Sorghum plants) และ หญ้า (Grass)

Read more

เมทานอลชีวภาพ (Bio-methanol)

เมทานอลจัดเป็นสารประกอบแอลกอฮอล์ที่มีสูตรโมเลกุลคือ (–CH3OH) มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง สามารถเกิดการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีเขม่าและให้เปลวไฟสีฟ้า ซึ่งเมทานอลและเมทานอลชีวภาพ (Bio-methanol) มีองค์ประกอบและสมบัติที่คล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันที่สารตั้งต้นที่นำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิต

Read more

ขยะมูลฝอย (Waste)

ขยะ (Waste) หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว จำแนกตามลักษณะของขยะ มี 4 ประเภท โดยขยะแต่ละประเภทมีแนวทางในการกำจัดที่แตกต่างกัน

Read more

    Page 1 content here

  • 1
  • 2